امام علی علیه السّلام در نامه خود به مالک اشتر فرمودند:

إیاک والإعجاب بنفسک، والثقة بما یعجبک منها، وحب الإطراء، فإن ذلک من أوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من إحسان المحسنین.

از خودپسندی و تکیه به آنچه موجب خودپسندی تو میشود و از علاقه به مدح و ستایش دوری کن، زیرا این خصلتها از مهمترین فرصتهای شیطان است تا نیکی نیکوکاران را نابود کند.

نهج البلاغه، نامه 53