رفتن رسیدن است...

40 توشه از بیانات ارزنده امام خامنه ای

که با عمل به این دستورالعملها بتوانیم از تعداد روزهای غیبت بکاهیم.

انشاءالله