حضرت سلیمان نبی از امتیازات ویژه ای برخوردار بودند، ایشان از فرمانروایان مقتدر دنیا بشمار می آمدند که آب و باد و خاک و هوا و ... از جانب خدا تحت فرمان این بزرگوار قرار گرفت.

تمام پادشاهان دنیا نشان و مهر مخصوصی داشتند.

مهر سلیمان نبی (ع) شامل دو مثلث بود:

راس مثلث اول رو به بالا و علامت آتش بود، و راس مثلث دوم رو به پایین بود و علامت آب.

وقتی مثلث آتش با مثلث دیگری قطع می شد، علامت هوا بدست می آمد.

و هنگامی که مثلث آب با مثلث دیگری قطع میشد، علامت خاک بدست می آمد.

و این ستاره ی شش پهلو که مجموعه ی عناصر عالم را نشان می دهد، نشانگر قدرت عظیم سلیمان است.

این ستاره که به ستاره ی داوود هم معروف است روی پرچم رژیم منفور اسرائیل و صهیونیستهای کودک کش  قرار دارد. و به این معناست که یهودیان هم اکنون تحت تاثیر نیروی عظیم سلیمان ملک هستند!!!

البته نظر یهودیان در این باره متفاوت بوده که به تعدادی از قولهای مشهور اشاره میگردد، اما آنچه قوی تر به نظر میرسد همان قول بالاست.

1-    ستاره داوود نشانه آمیزش نهایت و بی نهایت، جهان دیدنی و جهان نادیدنی است.

2-    ستاره شش گوشه دارد که نشان از شش روز هفته دارد. برخی از علمای یهود  مرکز ستاره را نماد روز هفتم می‌دانند که روز استراحت است. این معنا به نوعی همان جامعیت و تقدس عدد هفت است.

3-    گمان می‌رود که این نشان برای اولین بار توسط ادیان شرقی و بخصوص در دین هندو استفاده شده باشد. در این دین، این ستاره نشان تعادل فکر و توازن بین خدا و انسان است.

4-    این نشانه مانند سایر نشانه‌های ادیان ریشه اجتماعی دارد نه دینی.

در سمبل گرایی این نماد ترکیب زن و مرد می‌باشد که مثلث رو به پایین نشانه زن و مثلث رو به بالا سمبل مرد می‌باشد.