آیا میدانید خداوند باری تعالی پرستش غیر خودش را

گناهی نابخشودنی و مشرکان را

پلیدترین مردم معرفی کرده!!!