دریافت


اسامى مقدّس حضرت مهدى (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)

و روحی فداه در کتابهای مذهبى اهل ادیان :


۱ ـ « صاحب » در صحف ابراهیم(علیه السلام).

۲ ـ « قائم » در زبور سیزدهم.

۳ ـ « قیدمو » در تورات به لغت ترکوم.

۴ ـ « ماشیع » (مهدى بزرگ) در تورات عبرانى.

۵ ـ « مهمید آخر » در انجیل.

۶ ـ « سروش ایزد » در زمزم زرتشت.

۷ ـ « بهرام » در ابستاق زند و پازند.

۸ ـ « بنده یزدان » هم در زند و پازند.

۹ ـ « لند بطاوا » در هزار نامه هندیان.

۱۰ ـ « شماخیل » در ارماطس.

۱۱ ـ « خوراند » در جاویدان.

۱۲ ـ « خجسته » (احمد) در کندرال فرنگیان.

۱۳ ـ « خسرو » در کتاب مجوس.

۱۴ ـ « میزان الحق » در کتاب اثرى پیغمبر.

۱۵ ـ « پرویز » در کتاب برزین آذر فارسیان.

۱۶ ـ « فردوس اکبر » در کتاب قبروس رومیان.

۱۷ ـ « کلمةُ الحقّ » در صحیفه آسمانى.

۱۸ ـ « لِسانِ صدق » هم در صحیفه آسمانى.

۱۹ ـ « صمصام الاکبر » در کتاب کندرال.

۲۰ ـ « بقیة اللّه » در کتاب دوهر.

۲۱ ـ « قاطع » در کتاب قنطره.

۲۲ ـ « منصور » در کتاب دید براهمه.

۲۳ ـ « ایستاده » (قائم) در کتاب شاکمونى.

۲۴ ـ « ویشنو » در کتاب ریگ ودا.

۲۵ ـ « فرخنده » (محمّد) در کتاب وشن جوک.

۲۶ ـ « راهنما » (هادى و مهدى) در کتاب پاتیکل.

۲۷ ـ « پسر انسان » در عهد جدید (اناجیل و ملحقات آن).

۲۸ ـ « سوشیانس » در کتاب زند و هومو من یسن، از کتب زردتشیان.

۲۹ ـ در کتاب شابوهرگان کتاب مقدس مانویه ترجمه مولر نام « خود شهر ایزد » آمده که باید در آخرالزمان ظهور کند، و عدالت را در جهان آشکار سازد.

۳۰ ـ « فیروز » (منصور) در کتاب شعیاى پیامبر.

و...