دریافت 01
دریافت 02
( کربلا یعنی ایمان ، خرد و عمل به هنگام )