خورشید الله بر فراز مغرب زمین نام کتاب خانم دکتر زیگرید هونکه دین پژوه و اسلام شناس متولد شهرکیل آلمان در سال 1913 است و این کتاب رساله دکترای ایشان میباشد که اثری علمی و مستند است و از آثار وزینی برای نوشتن این کتاب بهره برده شده است.

نویسنده، از دید تاریخ تمدن، ریشه تمدن و فرهنگ اروپا را تا آنجا که با جهان اسلام مربوط میشده در این کتاب به رشته تحریر در آورده است آنچه درباره اسلام بیان نموده شاید از منظر مسلمانان در تضاد باشد لذا برای جلوگیری از بد آموزی از مرحوم استاد محمد‌تقی جعفری تقاضا نمود تا تذکرات لازم را بنمایند. لذا توضیحات استاد در زیرنوشته ‌هایش که با امضای استاد است مشخص شده است.

این کتاب که توسط مرتضی رهبانی به فارسی و با نام فرهنگ اسلام در اروپا ترجمه شده است، به بیان حضور مسلمانان در علم و صنعت را بیان نموده و در باره چگونگی شاگردی اروپا در این مکتب را توضیح میدهد شاگردی با تعصب و کودنی در ابتدا ولی بعداً پرکار و زیاده رو گردید. گرچه اروپا در جنگهای صلیبی از آسیا شکست خورد اما از این تماس آثار عینی از تمدن کشورهای اسلامی را که در ذهن اروپائیان به جای گذاشت و باعث رنسانس در اروپا گردید میتوان دریافت.

انگیزه مترجم این کتاب به نقل خود او سیاسی بوده و بدنبال این مطلب است که چرا ایرانیان به این میزان مغلوب سیاستهای خارجی قرار گرفته است؟ آیا در زیر بنای جامعه کنونی زیر بنای قوی ای وجود داشته؟ و آیا با تهاجمات امروزی که هنوز بر پیکر آن از طرف خارجی وارد میشود میتوان به بازسازی آن امیدوار بود؟

این کتاب از تمدن اسلام صبحت کرده و تنها ملت عرب مورد نظر نیست. ملتهایی همچون ایران، هند، سوریه، مصر، و... که تحت حکومت اسلام رهبری میشدند و نه تنها زبان عربی در میانشان رواج و ملاک قرار گرفت بلکه برای آنها اسلام نمونه‌ای بود برای هر کس که خود را با آن ساخته و به همین جهت به یک تمدن یکپارچه مبدل گردند. تمدنی که دانشمندان آن از هر قوم و کشوری بودند اما کمتر آنان را به نام کشورشان میشناسند. دکتر در پایان مقدمه خود از مسلمانان تشکر نموده و بیان نموده که این تشکر را از دیر زمان مدیون مسلمانان میداند و این را بدلیل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تمدن اسلامی میداند.

و در آخر مینویسد: دستهای زیادی فرش تمدن را میبافند. همه اینان توانایی خود را در آن مینهند و همگی استحقاق سپاسگزاری و قدردانی را دارند...