«روزی که در جامعه و کشور ما صد نفر، پانصد نفر، هزار نفر شخصیت روحانی مانند امام وجود داشته باشند، شما ببینید چه حرکت عظیمی در این جامعه به وجود خواهد آمد. وقتی در جامعه ما صدها نفر شخصیت دارای دانش دین و مسلط بر منطق و استدلال دینی در فلسفه و کلام و فلسفه جدید و محاجه با شبهه افکنان وجود داشته باشند، ببینید چه اتفاق عظیمی در جامعه می‌افتد. وقتی به ‌وسیله همین مجموعه، هزاران کتاب، مجله و مقاله‌های علمی در سطح دنیا با زبانهای مختلف منتشر شود، شما ببینید چه خورشید فروزانی از این نقطه عالم بر همه فضای فکری جهان بشری پرتو خواهد افکند. تحقق همه این امور میسر است» (بیانات مقام معظم رهبری،22/3/85).

آرمانهای جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی:

 الف)- آرمانهای فرهنگی و اجتماعی:

1)- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا؛

2)- مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛

3)- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی؛

4)- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سر حد خودکفایی کشور؛

5)- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛

6)- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی؛

7)- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور؛

8)- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون؛

9)- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم؛

10)- تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی؛

11)- برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان؛

12)- برخورداری تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره؛

13)- آزادیهای اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای فرد؛

و...

 ب)- آرمانهای اقتصادی

1)- جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن

2)- حفظ ذخایر زیر زمینی

3)- تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...

4)- استقلال و خودکفایی اقتصادی

5)- تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی

6)- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه

7)- ریشه کن کردن فقر و محرومیت

8)- تامین نیازهای اساسی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده

9)- تامین شرایط برای اشتغال کامل

10)- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

11)- عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

12)- منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا

13)- منع اسرف و تبذیر

14)- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

15)- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

16)- عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی

17)- رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها

و...

 ج)- آرمانهای سیاسی

 علاوه بر آرمانهای فرهنگی، انقلاب اسلامی حاوی آرمانهای سیاسی نیز بود که در شعارهای انقلابیون و دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی نیز مشهود است. مهمترین آرمانهای سیاسی انقلاب اسلامی عبارتند از:

1)- براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل

2)- اداره امور کشور بر اساس شورا، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

3)- نفی هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری

4)- امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید، سانسور و تجسس مگر به حکم قانون

5)- آزادی نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیماییها و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

6)- اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش

7)- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

8)- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی

9)- تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی

10)- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان

11)- ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب

12)- حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر

و...

مقام معظم رهبری فرموده اند: جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب باشد همان تحول دائمی، و الا جمهوری اسلامی نیست.

« دکتر فرزاد جهان بین »