دریافت

امیرمومنان علی(علیه السلام) در نامه به مالک اشتر فرمودند: هیچگاه سنت صالحه ای را که پیشینیان بنیان گذاشته اند نقض نکن و پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) و اهل البیت (علیهاسلام) در مواجهه با مصنوعات دیگران و حتی در دوران جاهلی، چهار نوع مواجهه داشتند:

1-   پذیرش.

2-   رد مانند.

3-   پذیرش همراه با اصلاح.

4-   تاسیس

از جمله عوامل مهمی که به اشتغال منجر میگردد، عزیز و گرامی داشتن تولیدکنندگان است. تا زمانیکه در جامعه، تولید کننده ارج و قربی نداشته باشد امیدی به ایجاد اشتغال نمیتوان داشت. علی (علیه السلام) با توجه به اهمیت صاحبان صنایع میفرمایند:

«و کار سایر طبقات (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع میشوند و با سودی که بدست میآرند، بازارها را بر پا میدارند، و کار مردم را کفایت میکنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»

از همین روی توصیه به رعایت جایگاه آنها دارند و میفرمایند:

«و دیگر اینکه نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند و چه آنکه با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایی که مردم در آنجا گرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیری ننمایند.»

راهبردهای تحقق عدالت اقتصادی در نهج البلاغه:

1-    تحقق عدالت در مبدا :

-         ایجاد فرصت برابر برای بالفعل کردن حقوق برای همگان.

2-   تحقق عدالت در مرحله فرآیندها :

-         وضع قوانین شفاف، متقن و منسجم.

-         قطع ریشه های بهره مندیهای بیش از استحقاق به شکل سیستماتیک.

-         وضع قوانین واقع بینانه.

-         امنیت اقتصادی.

-         زمینه سازی برای کار و رونق بیشتر.

-         ممانعت از فعالیتهای غیر مولد.

-         توجه به سایر ابعاد مانند عدالت سیاسی.

3-    تحقق عدالت در نتیجه :

-         احیانا اگر به هر دلیلی افرادی توانسته باشند بیشتر از آنچه استحقاقشان بوده است دریافت دارند میباید از آنها بازستاند.

علاوه بر آنچه گفته شد «فقرزدایی» نیز جزء مهمی از عدالت است و در همین راستا لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1-   تامین اجتماعی البته با تاکید بر اولویت کار و پرهیز از نیازمند پروری.

2-   تکافل اجتماعی

برگرفته از مقاله معنا و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه.

تالیف دکتر فرزاد جهان بین و دکتر محمد نعمتی.

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه.