امام علی (علیه السلام) که درود خدا بر او باد، فرمودند:

مردم در دنیا دو دسته اند: یک دسته کسی که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش باز داشت، بر بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان و از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگران از دست مى دهد.

و آنکه در دنیا برای پس از دنیا کار کند، پس بی آنکه کار کند بهره وی  از دنیا بسوی او تازد، و هر دو نصیب را فراهم کرده و هر دو جهان را به دست آورده، چنین کس را نزد خدا آبروست و هر چه از خدا خواهد از آن اوست.

نهج البلاغه حکمت ۲۶۹