‌‌‌‌‌به خدا میبینم که این مردم (شامیان) به زودی بر شما چیره میشوند، چرا که آنان در باطلشان متحد و شما در حقتان، پراکنده اید. شما امام خود را در حق، نافرمانی میکنید و آنان در باطل، پیرو امام خویش هستند. آنها امانت را به صاحبشان بر میگردانند و شما در امانت خیانت میورزید.

آنها در سرزمینشان اصلاح کردند و شما فساد.

امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرموده اند: الشرف بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه.

شرف به همتهای بلند است و نه به استخوانهای پوسیده.