دریافت

چرا نام امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) ارواحنافداه

در قرآن نیامده است تا هیچ ابهامی در وجودش باقی نماند؟

قرآن کریم برای معرفی شخصیتهای الهی از سه راه وارد میشود، و در هر موردی طبق مصالحی از شیوه خاصی پیروی میکند. گاهی معرفی با اسم ، گاهی معرفی با عدد ، و گاهی نیز معرفی با صفت.

اگر نام حضرت مهدی علیه السلام در قرآن نیست ، ولی صفات و خصوصیات حکومت او در قرآن وارد شده است. اصولاً قرآن در معرفی افراد ، مصالح عالی را در نظر میگیرد. گاهی مصالح ایجاب میکند تنها به صفات افراد بپردازد، چنانکه درباره حضرت مهدی علیه السلام ارواحنافداه جریان از این قرار است که:

اولاً: تشکیل چنین حکومتی ، در مواردی صریحاً و در موارد دیگر به طور اشاره در قرآن وارد شده است. آیاتی که در سوره توبه و صف از انتشار و گسترش اسلام در سطح جهانی نوید میدهد، مانند : «تا آن را بر همه ادیان پیروز سازد» ، اشاره به تشکیل این حکومت است. زیرا مفسران گویند: مضمون این آیه را که پیشگویی از گسترش فراگیر و همه جانبه اسلام در سطح جهان است ، هنوز تحقق نپذیرفته است. از این گذشته ، در آیه 106 سوره انبیاء میفرماید: ما پس از ذکر در زبور نوشتیم که بندگان شایسته من ، وارث زمین خواهند بود. آیه شریفه نوید میدهد که صالحان ، وارثان زمین خواهند بود و حکومت جهان را به دست خواهند گرفت. و به اتفاق تاریخ بشر ، هنوز این وعده الهی تحقق نپذیرفته است.

ثانیاً: اگر نام اصلی امام زمان علیه السلام را نبرده ، به خاطر مصلحتی است که برای اهل فضل و درک مخفی نمیباشد ، زیرا به همان علت که نام امام علی علیه السلام را نبرده ، نام آن حضرت را نیز ذکر ننموده است. اگر نام این پیشوایان گرامی را میبرد ، کینه های دیرینه بدر و احد و حنین بار دیگر زنده میشد ، ولذا مطلب را به صورت کلی مطرح کرده و فرموده است:

بندگان شایسته من ، وارث زمین خواهند بود. نام بردن از گذشتگان ، مانند لقمان و ذوالقرنین ، قابل قیاس با افراد آینده نیست ، درباره گذشتگان ، حسدها و کینه ها تحریک نمیگردد ، و افراد سود جو و شهرت طلب نمیتوانند از آن سوء استفاده کنند ، ولی بردن نام آیندگان این منظور را دارد.

آیا شما فکر میکنید که تنها ذکر نام ، دردی را دوا میکند؟

آیا فکر میکنید که اگر نام امام زمان علیه السلام در قرآن برده میشد ، امکان نداشت که در طول تاریخ ، شیادان و افراد شهرت طلب آنان سوء استفاده نکنند ، یا افرادی روی غرضهای خاص ، وجود او را انکار نمایند؟

تجربه تاریخی نشان داده است که اگر هم در قرآن صراحتاً نام آن حضرت برده میشد ، باز در طول تاریخ ، شیادان و مدعیان دروغین مهدویت پیدا میشدند و نام خود را امام زمان و مهدی موعود میگذاشتند ، تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و از نام او و انتظار مردم استفاده نادرست کنند. مگر خدا نام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را در انجیل نبرده است؟ ولی گروههای مغرض ، از آن بهره برداری ناجوانمردانه کردند و...