روایتى از امیر مؤمنان على (علیه السلام):

بر طبق روایتى از امیر مؤمنان على(علیه السلام) ، کشف هیکل یکى از نشانه هاى آخرالزمان است منظور از هیکل، هیکل حضرت سلیمان (علیه السلام) است که در عصر آن حضرت، معبد بسیار باشکوهى بود و در شهر بیت المقدس قرار داشت و پایه هاى آن بر روى ۳۶۰ ستون از مرمر گران بها و کمیاب استوار بود و در آن ده ها سنگ قیمتى، الواح و نوشته هاى شگفت انگیز وجود داشت که هر بیننده اى را مبهوت مى ساخت.

زمین آن از بلور شفاف مفروش بود و آبها از زیر آن روان بود که بلقیس آن را دریاچه پنداشت و دامنش را بالا زد که از روى آب عبور کند و به بارگاه حضرت سلیمان علیه السلام باریابد، پرده داران به او تذکر دادند که آبها از زیر یک پوشش بلورین روان است.